Główny Zasiłek Rodzinny

 

 

ZASIŁEK RODZINNY PRZYSŁUGUJE:

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁEK RODZINNY?

 

PRZYSŁUGUJE ON:

 

1) Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

2) Opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) Osobie uczącej się.

 

ZASIŁEK RODZINNY NIE PRZYSŁUGUJE, GDY:

 

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO:

 

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.


Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1) urodzenia dziecka;

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

3) samotnego wychowywania dziecka;

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

6) rozpoczęcia roku szkolnego;

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

 

Pisemny wniosek o zasiłek rodzinny można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku, z pełną dokumentacją będącą jego załącznikiem.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się
za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym (składa się je
w Sekretariacie Ośrodka).

 

OKRES, NA KTÓRY PRZYZNAJE SIĘ ZASIŁEK RODZINNY:

 

Zasiłek rodzinny przysługuje na okres zasiłkowy. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1) 18. roku życia lub

2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo

3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU:

 

1) Poprawnie wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego,
2) Numer rachunku bankowego (26 cyfr), na które ma być przelane świadczenie,
3) W przypadku osiągania dochodów innych niż dochody podlegające opodatkowaniu – zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny,

4) W przypadku osiągania dochodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. 2015.

 

Jeżeli w roku kalendarzowym 2016 lub po tym roku nastąpiła utrata dochodu
i/lub uzyskanie dochodu należy poinformować o tym pracownika przyjmującego wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, dokumentując te fakty za pomocą: kserokopii świadectw pracy, kserokopii umów zleceń, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, kserokopii nowej umowy z informacją o dochodzie NETTO za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło zatrudnienie.