Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

 

 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY PRZYSŁUGUJE:

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która deklaruje chęć sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną i nie pracuje, bądź podjęła decyzję o rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł na osobę w rodzinie.

 

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY?

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 oraz z 2016 r. poz. 406 i 1271) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

1)      nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2)      rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NIE PRZYSŁUGUJE:

 

1. W przypadku, gdy osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

c) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

2. W przypadku, gdy osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

3. W przypadku, gdy na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.

4. W przypadku, gdy na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

5. W przypadku, gdy na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

 

WYSOKOŚĆ SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO:

 

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 520,00 zł miesięcznie.SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

 

Pisemny wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku, z pełną dokumentacją będącą jego załącznikiem.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się
za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym (składa się je
w Sekretariacie Ośrodka).

 

OKRES, NA KTÓRY PRZYZNAJE SIĘ ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE:

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek lub od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiło zakończenie zatrudnienia, na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub do czasu zaprzestania sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, najdłużej do końca okresu zasiłkowego.

 

WAŻNE:

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zostanie wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, jeżeli była wtedy sprawowana opieka nad osobą niepełnosprawną.

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU:

 

1) Poprawnie wypełniony wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
2) Numer rachunku bankowego (26 cyfr), na które ma być przelane świadczenie,
3) Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność:
          - orzeczenie o niepełnosprawności albo
          - orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem, że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy ze wskazaniem daty powstania niezdolności lub orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów albo
          - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
4) Dokumenty potwierdzające fakt niepodejmowania zatrudnienia.

5) Wywiad środowiskowy, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących sprawowania opieki.