Świadczenie Pielęgnacyjne

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE PRZYSŁUGUJE:

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która deklaruje chęć sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną i nie pracuje, bądź podjęła decyzję o rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

 

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE?

 

PRZYSŁUGUJE ONO:

1.      Matce albo ojcu,

2.      Opiekunowi faktycznemu dziecka,

3.      Osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4.      Innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

5.      Osobom, o których mowa wyżej, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NIE PRZYSŁUGUJE:

 

1.      W przypadku, gdy osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

 

2.      W przypadku, gdy osoba wymagająca opieki:

 

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

 

3.      W przypadku, gdy na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.

4.      W przypadku, gdy na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

5.      W przypadku, gdy na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO:

 

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1.477,00 zł miesięcznie.

 

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

 

Pisemny wniosek o świadczenie pielęgnacyjne można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku, z pełną dokumentacją będącą jego załącznikiem.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się
za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym (składa się je
w Sekretariacie Ośrodka).

 

OKRES, NA KTÓRY PRZYZNAJE SIĘ ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE:

 

Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek lub od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiło zakończenie zatrudnienia, na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub do czasu zaprzestania sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

Jeśli orzeczenie wydano na stałe świadczenie przyznaje się bezterminowo.

 

WAŻNE:

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zostanie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, jeżeli była wtedy sprawowana opieka nad osobą niepełnosprawną.

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU:

 

1) Poprawnie wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
2) Numer rachunku bankowego (26 cyfr), na które ma być przelane świadczenie,
3) Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność:
          - orzeczenie o niepełnosprawności albo
          - orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem, że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy ze wskazaniem daty powstania niezdolności lub orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów albo
          - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
4) Dokumenty potwierdzające fakt niepodejmowania zatrudnienia.