USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUG OPIEKUŃCZYCH?

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, czyli odpowiednio 634,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej bądź 514,00 zł dla osoby w rodzinie [więcej informacji w zakładce: POMOC SPOŁECZNA].

Na mocy Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 lipca2015 r. Nr XIV/181/2015 świadczeniobiorcy, którzy nie spełniają wyżej określonego kryterium dochodowego, dokonują zwrotu kosztów udzielonych usług opiekuńczych w części lub w całości według kryteriów podanych w tabeli:

 

ZAKRES CZYNNOŚCI OPIEKUNKI ŚRODOWISKOWEJ:

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaków z otoczeniem.