Zasiłek pielęgnacyjny

 

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY?

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od sytuacji materialnej rodziny i osoby uprawnionej.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  - rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości (jeśli nie jest całkowicie ubezwłasnowolnione) w celu kontynuacji wypłaty świadczenia musi ono złożyć wniosek osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej (osoba składająca wniosek w imieniu wnioskodawcy jest zobowiązana okazać upoważnienie osoby do złożenia wniosku w jej imieniu),

 - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,

 - osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,

- osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie),

- zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO:

 

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

 

Pisemny wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym (budynek Ośrodka Zdrowia, II piętro).

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku, z pełną dokumentacją bedącą jego załącznikiem.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym (składa się je w Sekretariacie Ośrodka). Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

OKRES, NA KTÓRY PRZYZNAJE SIĘ ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY:

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek, na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Jeśli orzeczenie wydano na stałe zasiłek przyznaje się bezterminowo.

Osobom pobierającym świadczenia z ZUS zasiłek przyznaje się do miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia 75 roku życia. Zasiłek z tytułu ukończenia 75 roku przyznaje się na czas nieokreślony.

WAŻNE:

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zostanie wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU:

 

1) Poprawnie wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
2) Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu),
3) Kserokopia aktu urodzenia, w przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest małoletnia (oryginał do wglądu),
4) Numer rachunku bankowego (26 cyfr), na które ma być przelane świadczenie,
5) Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność:
          - orzeczenie o niepełnosprawności albo
          - orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem, że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy ze wskazaniem daty powstania niezdolności lub orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów albo
          - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów.