JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, TZW. "BECIKOWE"

 

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ "BECIKOWE"?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka,
a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną
nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.


Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


WYSOKOŚĆ "BECIKOWEGO":

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000,00 zł.

Drugi 1000,00 zł, czyli tzw. „drugie becikowe” przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, mającym ustalone prawo
do zasiłku rodzinnego (więcej na ten temat w zakładce: "świadczenia rodzinne/zasiłki rodzinne").

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

 

Pisemny wniosek o "becikowe" można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnowie Podgórnym, w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.

Postępowanie w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionegowniosku, z pełną dokumentacją bedącą jego załącznikiem.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się
za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym (składa się je
w Sekretariacie Ośrodka).

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU:

1. Poprawnie wypełniony wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zpomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
2. Numer rachunku bankowego (26 cyfr), na które ma być przelane świadczenie,
3. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną
nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie potwierdza fakt odbycia
co najmniej trzech wizyt u ginekologa - w każdym trymestrze ciąży; obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka,

4. Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zameldowania/pisemne oświadczenie od rodzica posiadającego meldunek w miejscu innym niż Gmina Tarnowo Podgórne, o niepobraniu "becikowego" w miejscu zameldowania,
5. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego pełnoletnich członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym 2014,
6. Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pełnoletnich członków rodziny
o wysokościach składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2014,

7. Oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o wysokościach dochodów z działalności gospodarczej osiągniętych w roku kalendarzowym 2014,
8. Oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2014

9. Oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o dochodach niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem  dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym 2014,
10. PIT za rok 2014 (do wglądu, w przypadku utraty dochodu w roku kalendarzowym 2014
lub po tym roku).

 

Jeżeli w roku kalendarzowym 2014 lub po tym roku nastąpiła utrata dochodu
i/lub uzyskanie dochodu należy poinformować o tym pracownika przyjmującego wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dokumentując te fakty za pomocą: kserokopii świadectw pracy, kserokopii umów zleceń, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, kserokopii nowej umowy z informacją
o dochodzie NETTO za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło zatrudnienie.