FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

 

INFORMACJE DOT. ZASAD PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

 

 

Fundusz alimentacyjny ma pomóc ubogim, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

O świadczenia z funduszu alimentacyjnego może ubiegać się osoba uprawniona
do otrzymywania alimentów na podstawie prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty, która:

 

  1. jest obywatelem polskim, jeżeli zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, lub cudzoziemcem, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, czasowy, rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, posiadającym status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

  2. nie ukończyła 18-tego roku życia;
    W przypadku uzyskania przez osobę uprawnioną pełnoletniości okres ten wydłuża się do ukończenia przez nią 25-tego roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej.

  3. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł;

  4. okaże dowód na bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych od dłużnika alimentacyjnego, wystawiony przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne;
    Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy prowadzący postępowanie egzekucyjne odpowiednim zaświadczeniem. Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów o bezskuteczności egzekucji mówimy wówczas, gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań. Egzekucja bezskuteczna ma również miejsce wówczas, gdy dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą i niemożliwe jest wszczęcie lub prowadzenie przeciwko niemu egzekucji.


W tut. Ośrodku wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego może złożyć osoba, ktorej miejscem zamieszkania jest Gmina Tarnowo Podgórne.

 
Od dnia 6 grudnia 2010 r. posiadanie dziecka przez osobę uprawnioną do alimentów nie ma wpływu na uprawnienie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują świadczenia bezterminowo.

Z możliwości pobierania świadczeń alimentacyjnych z funduszu wyłączone są osoby, które przebywają w instytucji, zapewniającej im całodobowe utrzymanie (np. internat prowadzony przez instytucję charytatywną czy kościelną). Alimentów nie otrzyma również dziecko pozostające pod opieką rodziców zastępczych. Okolicznością powodującą utratę możliwości otrzymania świadczeń jest zawarcie związku małżeńskiego.
Powodem wyłączenia tych osób od możliwości pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest fakt, iż mają one zapewnione źródło utrzymania. W orzecznictwie podkreśla się, iż osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko małoletnie lub pełnoletnie, które nie jest ekonomicznie samodzielne ze względu na wiek lub kontynuowanie nauki, bądź ze względu na znaczny stopień niepełnosprawności, dla której dłużnikiem alimentacyjnym w pierwszej kolejności jest rodzic.

   
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

Kwota przyznanych alimentów z funduszu na jedno dziecko odpowiada wysokości ustalonych alimentów, nie może jednak przekraczać 500,00 zł miesięcznie.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.
W przypadku gdy osoba uprawniona otrzymała od dnia zmiany wysokości zasądzonych alimentów do dnia wpływu tytułu wykonawczego do komornika sądowego świadczenia
z funduszu alimentacyjnego w wysokości wyższej niż zasądzone alimenty za ten okres,
jest obowiązana do ich zwrotu.SPOSÓB ZAŁATWIENIA I OKRES, NA KTÓRY PRZYZNAJE SIĘ ŚWIADCZENIE
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:


Świadczenie z funduszu alimentacyjnego należne za dany miesiąc wypłacane jest pod koniec tego miesiąca.

 

Pisemny wniosek o  ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego można składać
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym.

Jeśli osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest osoba niepełnoletnia, wniosek składa jej rodzic, jako przedstawiciel ustawowy.

Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości (jeśli nie jest całkowicie ubezwłasnowolnione) w celu kontynuacji wypłaty świadczenia musi ono złożyć wniosek osobiście
lub za pośrednictwem osoby upoważnionej (osoba składająca wniosek w imieniu wnioskodawcy
jest zobowiązana okazać upoważnienie osoby do złożenia wniosku w jej imieniu).

 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku, z pełną dokumentacją bedącą jego załącznikiem.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się
za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym (składa się je
w Sekretariacie Ośrodka). Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU:

1) Poprawnie wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2) Numer rachunku bankowego (26 cyfr), na które ma być przekazane świadczenie,
3) Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej zawartej przed mediatorem,
4) Przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w roku kalendarzowym 2014,
5) Zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku kalendarzowym 2014,
6) Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne
o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące
,

7) Zaświadczenie o podejmowaniu nauki przez dziecko/-ci, w przypadku, gdy świadczenia
z funduszu alimentacyjnego mają zostać przyznane na dziecko/-ci pełnoletnie,

8) Ewentualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
9) Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego pełnoletnich członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym 2014,
10) Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pełnoletnich członków rodziny
o wysokościach składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2014,

11) Oświadczenia członków rodziny o wysokościach dochodów z działalności gospodarczej osiągniętych w roku kalendarzowym 2014,
12) Oświadczenia członków rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2014,
13) Oświadczenia członków rodziny o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym 2014,
14) PIT za rok 2014 (do wglądu, w przypadku utraty dochodu w roku kalendarzowym 2014
lub po tym roku).

 

Jeżeli w roku kalendarzowym 2014 lub po tym roku nastąpiła utrata dochodu
i/lub uzyskanie dochodu należy poinformować o tym pracownika przyjmującego wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dokumentując te fakty za pomocą: kserokopii świadectw pracy, kserokopii umów zleceń, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, kserokopii nowej umowy z informacją
o dochodzie NETTO za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło zatrudnienie.