Główny Zasiłek Rodzinny

 

 Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 

 • Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • Opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • Osobie uczącej się (to taka osoba, która posiada zasądzone alimenty od obojga rodziców lub jej rodzice nie żyją).

 

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 

 1. Na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat,
 2. Na dziecko uczące się, do czasu ukończenia nauki w szkole, lecz nie dłużej niż do skończenia 21 lat,
 3. Na dziecko uczące się w szkole lub studiujące w szkole wyższej i posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, do ukończenia 24 lat,
 4. Osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 lat.

 

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 674,00 zł netto na osobę w rodzinie.

W przypadku
gdy członkiem rodziny jest pozostające na utrzymaniu dziecko w wieku do 25 lat legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto).
 W przypadku gdy dochód rodziny przekracza w/w kwoty (kwotę) pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, to przysługują one w wysokości: różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych (wraz z dodatkami), o której mowa wyżej, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków,
2) dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków,
3) dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych, podzielonych przez 12.

W sytuacji przekroczenia kryterium, oraz gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie (ustalona zgodnie z w/w zasadami), jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Osoby wnioskujące o świadczenia rodzinne muszą wykazać wszystkie dochody rodziny, tj, wynagrodzenie za pracę, dochód z działalności gospodarczej, emerytury i renty, zasiłki chorobowe, stypendia, alimenty.
Muszą to być dochody netto - po odliczeniu podatku i różnych składek. Dane najlepiej wyciągnąć z rozliczenia rocznego dla urzędu skarbowego.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym
od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. uwzględnia się przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uzyskany w 2017 r.
Od dnia 01.11.2016 r. zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości miesięcznej:  
 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Prawo do otrzymywania zasiłku rodzinnego wykluczają okoliczności:
 1. Przebywanie dzieci lub osoby uczącej się w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. w domu pomocy społecznej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w schronisku dla nieletnich, w zakładzie poprawczym, w areszcie śledczym i zakładzie karnym, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, w szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 2. Przebywanie dziecka lub osoby uczącej się w rodzinie zastępczej;
 3. Pozostawanie dziecka lub osoby uczącej się w związku małżeńskim.
 4. Gdy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:
  • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
 5. Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

 


 

Do zasiłku rodzinnego mogą być przyznane dodatki:
 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 3. dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka,
 4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 6. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 7. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:
Przysługuje on matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1.000,00 zł na każde dziecko.
Ponadto, aby uzyskać prawo do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka, po spełnieniu pozostałych ustawowych warunków, należy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające przebywanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży.
Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych wzór zaświadczenia, o którym mowa, jest określany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.
 
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
Dodatek ten został wprowadzony w miejsce dotychczasowego zasiłku wychowawczego. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, będącemu pracownikiem.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje nie dłużej niż przez okres:
 • 24 miesięcy kalendarzowych,
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek przysługuje w kwocie 400,00 zł miesięcznie.
 
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka:
Przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
 1. drugi z rodziców nie żyje
 2. ojciec dziecka jest nieznany
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Dodatek przysługuje w wysokości
193,00 zł na dziecko, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci w rodzinie.

 
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:
Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
 
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
Dodatek przysługuje na dziecko:
 • legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku do ukończenia 16 roku życia,
 • legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w wieku powyżej 16 lat do ukończenia 24 roku życia.
Do dodatku uprawnia zarówno nauka w szkole, jak i w szkole wyższej.

Na dziecko uczące się w szkole lub w szkole wyższej w wieku do ukończenia 24 roku życia, które jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, dodatek przysługuje, niezależnie od tego kiedy powstała niepełnosprawność.

Dodatek przysługuje w wysokości
90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, a na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia w wysokości 110,00 zł miesięcznie. W razie gdy do dodatku uprawnione jest więcej niż jedno dziecko, dodatek przysługuje na każde dziecko.

Jeżeli dziecko ukończy 5 lat w trakcie pobierania dodatku, dodatek w wyższej wysokości wypłaca się poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko osiągnęło ten wiek.
 
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
Dodatek przysługuje jeden raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.
Dodatek przysługuje wyłącznie z tytułu rozpoczęcia nauki w szkole (również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne, tzw. "zerówkę"), nie przysługuje, gdy dziecko rozpocznie naukę w szkole wyższej.
Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto dany rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.
 
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, lub osobie uczącej się:  
 • na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej a także gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko, a także
 • na zapewnienie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej w wysokości 69,00 zł na dziecko.
Dodatek nie przysługuje w okresie ferii letnich, tj. za lipiec i sierpień.
 
DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU:

1. Poprawnie wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
2. Numer rachunku bankowego (26 cyfr), na które ma być przelane świadczenie,

3.
W przypadku osiągnięcia, w roku kalendarzowym 2019, dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: oświadczenie o dochodzie wnioskodawcy lub członka rodziny (załącznik ZSR-05 do wniosku),
4.
W przypadku osiągnięcia, w roku kalendarzowym 2019, dochodów z działalności podlegającej opodatkowanie na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa: zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności wnioskodawcy lub członka rodziny, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa,
5.
W przypadku osiągnięcia, w roku kalendarzowym 2019, dochodów uzyskanych z gospodarstwa rolnego: oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wnioskodawcy lub członka rodziny (Załącznik ZSR-07 do wniosku),

6. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie potwierdza fakt odbycia co najmniej trzech wizyt u ginekologa - w każdym trymestrze ciąży; obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka (w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka),
7. Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego lub oświadczenie o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony lub oświadczenie o terminie udzielonego urlopu wychowawczego i zaświadczenie lub oświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego (w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego),
8. Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne (w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego),
9. Zaświadczenie szkoły, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia do ukończenia 21 roku życia (w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego lub dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania).

Ponadto, w sytuacjach indywidualnych:

10. Kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka,
11. Informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
12. Kserokopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,
13. Kserokopie przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
14. Zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w 2019 roku, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
15. Kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna prawnego dziecka, w przypadku gdy opiekun prawny występuje o zasiłek rodzinny,
16. Kserokopia aktów zgonu rodziców lub kopią odpisu wyroku zasądzającego alimenty od rodziców w przypadku osoby pełnoletniej uczącej się,
17. Kserokopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej,
18. Kserokopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopią aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

Oryginały w/w dokumentów należy przedłożyć do wglądu w momencie składania wniosku o świadczenie rodzinne, w celu potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem przez pracownika organu.

 

Jeżeli w roku kalendarzowym 2019 lub po tym roku nastąpiła utrata dochodu
i/lub uzyskanie dochodu należy poinformować o tym pracownika przyjmującego wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, dokumentując te fakty za pomocą: kserokopii świadectw pracy, kserokopii umów zleceń, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, kserokopii nowej umowy z informacją o dochodzie NETTO za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło zatrudnienie.