JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, TZW. "BECIKOWE"

 

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ "BECIKOWE"?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka,
a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

 

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną
nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.


Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


WYSOKOŚĆ "BECIKOWEGO":

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000,00 zł.

Drugi 1.000,00 zł, czyli tzw. „drugie becikowe” przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, mającym ustalone prawo
do zasiłku rodzinnego (więcej na ten temat w zakładce: "świadczenia rodzinne/zasiłki rodzinne").

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

 

Pisemny wniosek o "becikowe" można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnowie Podgórnym, w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.

 

Postępowanie w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku, z pełną dokumentacją będącą jego załącznikiem.

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się
za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym (składa się je
w Sekretariacie Ośrodka).

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU:

1. Poprawnie wypełniony wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
2. Numer rachunku bankowego (26 cyfr), na które ma być przelane świadczenie,
3. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną
nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie potwierdza fakt odbycia
co najmniej trzech wizyt u ginekologa - w każdym trymestrze ciąży; obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka,


4. W przypadku osiągnięcia, w roku kalendarzowym 2019, dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: oświadczenie o dochodzie wnioskodawcy lub członka rodziny (załącznik ZSR-05 do wniosku),
5. W przypadku osiągnięcia, w roku kalendarzowym 2019, dochodów z działalności podlegającej opodatkowanie na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa: zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności wnioskodawcy lub członka rodziny, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa,
6. W przypadku osiągnięcia, w roku kalendarzowym 2019, dochodów uzyskanych z gospodarstwa rolnego: oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wnioskodawcy lub członka rodziny (Załącznik ZSR-07 do wniosku).

 

Jeżeli w roku kalendarzowym 2019 lub po tym roku nastąpiła utrata dochodu
i/lub uzyskanie dochodu należy poinformować o tym pracownika przyjmującego wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, dokumentując te fakty za pomocą: kserokopii świadectw pracy, kserokopii umów zleceń, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, kserokopii nowej umowy z informacją o dochodzie NETTO za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło zatrudnienie.