Świadczenia Rodzinne

 

 

Do świadczeń rodzinnych zaliczamy zasiłek rodzinny, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek
dla opiekuna).

 

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim lub cudzoziemcom przebywającym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli tylko są rodzicami, opiekunami prawnymi, opiekunami faktycznymi dziecka lub osobami uczącymi się, zamieszkującymi teren Gminy Tarnowo Podgórne, mogą składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń
w tut. Ośrodku
. Ich przyznanie zależy m.in. od wieku dziecka. Świadczenia te mogą być przyznane i wypłacane tylko na dzieci, które nie ukończyły maksymalnie 24 lat. Następnie bada się kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, albo 1.922,00 zł,
w przypadku składania wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Progi dochodowe, kwoty świadczeń rodzinnych oraz warunki ich przyznawania wciąż ulegają zmianom. Kolejne zmiany przewidziane są na rok kalendarzowy 2017. Z dwóch powyższych warunków zwolnione są osoby składającwe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego oraz świadczeń opiekuńczych.

 

Spełnienie powyższych wymagań wstępnie umożliwia przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego
oraz świadczeń opiekuńczych. Nie wystarczają one jednak do przydzielenia wielu oferowanych dodatków. W celu ich otrzymania należy bowiem udokumentować pewne indywidualne zdarzenia, zachodzące w danej rodzinie.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2220 ze zmianami);
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w  sprawach o świadczenia rodzinne  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284);
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238);
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234);
  5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami);
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca  2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466);

 

Więcej informacji na temat poszczególnych świadczeń oraz dodatków znajduje się
w poszczególnych zakładkach na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym.