Stypendia Szkolne

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM SZKOLNE?

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w  rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z  jego przeznaczeniem.

 

Stypendium szkolne przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i  nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

POZOSTAŁE WARUNKI PRZYZNANIA UPRAWNIEŃ DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

 

  • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł

  • Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 1508 ze zmianami)

  • Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł.

  • Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły.


Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym.


Termin składania wniosków od 1 września do 15 września, w  przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i  kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

UWAGA: o zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU:

 

1. Dokumenty potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku osób pracujących zaświadczenie o uzyskanym dochodzie – kwota netto), należy także złożyć oświadczenie o dochodzie z tyt. prac dorywczych z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

- z tytułu stosunku pracy - zaświadczenie lub oświadczenie,
- z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło - umowa, rachunek lub oświadczenie,
- z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego -  odcinek świadczenia, decyzja lub oświadczenie,
- z tytułu zasiłku dla bezrobotnych - zaświadczenie PUP lub oświadczenie,
zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów,

  • w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

- działalność na zasadach ogólnych - oświadczenie o ilości miesięcy, w  których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku oraz zeznanie za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z  US za poprzedni rok lub oświadczenie,
- działalność w formie uproszczonej - zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z US za poprzedni rok lub oświadczenie,
- działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie US o  rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz oświadczenie o  osiągniętym dochodzie,
- działalność w formie karty podatkowej - decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,

2. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty,

3. W przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy - zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń,

4. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

5. Stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,

6. W przypadku korzystania z pomocy OPS, innego niż tutejszy, zaświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z  miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

7. Dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych,

8. Oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne,

9. Oświadczenie o sposobie płatności

10. W przypadku ubiegania się o świadczenia dla pełnoletniego ucznia, jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenia w jego imieniu,

 

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

 

UWAGA: Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.