USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUG OPIEKUŃCZYCH?

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, czyli odpowiednio 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej bądź 528,00 zł dla osoby w rodzinie [więcej informacji w zakładce: POMOC SPOŁECZNA].

 

Na mocy Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 lipca 2015 r. Nr XIV/181/2015 świadczeniobiorcy, którzy nie spełniają wyżej określonego kryterium dochodowego, dokonują zwrotu kosztów udzielonych usług opiekuńczych w części lub w całości według kryteriów podanych w tabeli:

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób samotnych i samotnie gospodarujących:

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze według kryterium dochodowego

Wysokość odpłatności za usługi liczona od kosztu usługi w %

Do 100 %

Bezpłatnie

Powyżej 100% do 150%

5%

Powyżej 150% do 200%

15%

Powyżej 200% do 250%

25%

Powyżej 250% do 300%

35%

Powyżej 300% do 350%

45%

Powyżej 350% do 400%

55%

Powyżej 400% do 450%

65%

Powyżej 450% do 500%

75%

Powyżej 500% do 550%

85%

Powyżej 550% do 600%

95%

Powyżej 600%

100%

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w rodzinie:

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze według kryterium dochodowego

Wysokość odpłatności za usługi liczona od kosztu usługi w %

Do 100 %

Bezpłatnie

Powyżej 100% do 150%

15%

Powyżej 150% do 200%

25%

Powyżej 200% do 250%

35%

Powyżej 250% do 300%

45%

Powyżej 300% do 350%

55%

Powyżej 350% do 400%

65%

Powyżej 400% do 450%

75%

Powyżej 450% do 500%

85%

Powyżej 500% do 550%

95%

Powyżej 550%

100%

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI OPIEKUNKI ŚRODOWISKOWEJ:

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaków z otoczeniem.