SKIEROWANIE I UMIESZCZENIE OSOBY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

KOMU PRZYSŁUGUJE UMIESZCZENIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ?

 

Umieszczenie w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie potrafiącej samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym,  której nie można zapewnić koniecznej pomocy w formie usług opiekuńczych.

 

 

WARUNKI ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ:

 

 

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  1. mieszkaniec domu pomocy społecznej - wpłaca on 70% swojego dochodu. W sytuacji, gdy mieszkańcem domu pomocy społecznej jest osoba małoletnia, jej przedstawiciel ustawowy wnosi opłatę z dochodów dziecka;
  2. małżonek, zstępni, wstępni, jeśli osiągają dochód wyższy niż 250% kryterium dochodowego lub dobrowolnie deklarujący opłatę lub inne osoby (np. spadkobiercy);
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

 

 

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWENIA SPRAWY:

 

Pracownik socjalny, na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub z urzędu, w sytuacji przewidzianej przepisami, wszczyna postępowanie w sprawie skierowania, a następnie umieszczenia, osoby w domu pomocy społecznej.

 

Całość niezbędnej dokumentacji, dołączanej do wniosku, kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej. Jest ona przekazywana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z decyzją kierującą do domu pomocy społecznej. Tam zapada stosowna decyzja.

 

Termin załatwienia sprawy regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Przy pisemnym wniosku o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej muszą znaleźć się poniżej wymienione dokumenty:

  • wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej, przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej;
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;
  • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej;
  • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo - emerytalnego, ustalającego wysokość renty lub emerytury, zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
  • wywiad środowiskowy u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej lub umowa partycypowania w tej opłacie;
  • zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych;
  • zgoda osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu pomocy społecznej - zgoda na potrącenie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno - rentowy.

 

W przypadku umieszczania w domu pomocy społecznej osoby ubezwłasnowolnionej, do wniosku w tej sprawie należy dołączyć także postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora oraz postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.