FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1.  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia  2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń oraz oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2229);
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca  2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1467);

 

INFORMACJE DOT. ZASAD PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

 

 

Fundusz alimentacyjny ma pomóc ubogim, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

 

Przed wejściem w/w ustawy przedmiotowa pomoc państwa realizowana była w oparciu o Ustawę z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Do dnia 30.09.2008r. osoby uprawnione do alimentów w przypadku bezskuteczności ich egzekucji otrzymywały pomoc w formie zaliczki alimentacyjnej. W ustawie tej określone były również zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

 

Jednak dotychczas z pomocy państwa mogły korzystać jedynie dzieci wychowywane przez samotnych rodziców. Obecnie prawo do świadczeń z Funduszu przysługuje także na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

O świadczenia z funduszu alimentacyjnego może ubiegać się osoba uprawniona
do otrzymywania alimentów na podstawie prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty, która:

 

 1. jest obywatelem polskim, jeżeli zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, lub cudzoziemcem, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, czasowy, rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, posiadającym status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

 2. nie ukończyła 18-tego roku życia;
  W przypadku uzyskania przez osobę uprawnioną pełnoletniości okres ten wydłuża się do ukończenia przez nią 25-tego roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej.

 3. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł (Ustalając prawo do świadczeń z Funduszu na okres świadczeniowy trwający od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2017 r.);

 4. okaże dowód na bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych od dłużnika alimentacyjnego, wystawiony przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne;
  Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy prowadzący postępowanie egzekucyjne odpowiednim zaświadczeniem. Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów o bezskuteczności egzekucji mówimy wówczas, gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań. Egzekucja bezskuteczna ma również miejsce wówczas, gdy dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą i niemożliwe jest wszczęcie lub prowadzenie przeciwko niemu egzekucji.


W tut. Ośrodku wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego może złożyć osoba, ktorej miejscem zamieszkania jest Gmina Tarnowo Podgórne.

 
Od dnia 6 grudnia 2010 r. posiadanie dziecka przez osobę uprawnioną do alimentów nie ma wpływu na uprawnienie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują świadczenia bezterminowo.

Z możliwości pobierania świadczeń alimentacyjnych z funduszu wyłączone są osoby, które przebywają w instytucji, zapewniającej im całodobowe utrzymanie (np. internat prowadzony przez instytucję charytatywną czy kościelną). Alimentów nie otrzyma również dziecko pozostające pod opieką rodziców zastępczych. Okolicznością powodującą utratę możliwości otrzymania świadczeń jest zawarcie związku małżeńskiego.
Powodem wyłączenia tych osób od możliwości pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest fakt, iż mają one zapewnione źródło utrzymania. W orzecznictwie podkreśla się, iż osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko małoletnie lub pełnoletnie, które nie jest ekonomicznie samodzielne ze względu na wiek lub kontynuowanie nauki, bądź ze względu na znaczny stopień niepełnosprawności, dla której dłużnikiem alimentacyjnym w pierwszej kolejności jest rodzic.

   
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

Kwota przyznanych alimentów z funduszu na jedno dziecko odpowiada wysokości ustalonych alimentów, nie może jednak przekraczać 500,00 zł miesięcznie.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.
W przypadku gdy osoba uprawniona otrzymała od dnia zmiany wysokości zasądzonych alimentów do dnia wpływu tytułu wykonawczego do komornika sądowego świadczenia
z funduszu alimentacyjnego w wysokości wyższej niż zasądzone alimenty za ten okres,
jest obowiązana do ich zwrotu.SPOSÓB ZAŁATWIENIA I OKRES, NA KTÓRY PRZYZNAJE SIĘ ŚWIADCZENIE
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:


Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych. Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.

 

Pisemny wniosek o  ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego można składać
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym.

Jeśli osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest osoba niepełnoletnia, wniosek składa jej rodzic, jako przedstawiciel ustawowy.

Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości (jeśli nie jest całkowicie ubezwłasnowolnione) w celu kontynuacji wypłaty świadczenia musi ono złożyć wniosek osobiście
lub za pośrednictwem osoby upoważnionej (osoba składająca wniosek w imieniu wnioskodawcy
jest zobowiązana okazać upoważnienie osoby do złożenia wniosku w jej imieniu).

 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku, z pełną dokumentacją bedącą jego załącznikiem.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się
za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym (składa się je
w Sekretariacie Ośrodka). Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU:

 

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, ze zmianami) dotyczące każdego członka rodziny;

 

2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

 

a) formie opłacanego podatku,

 

b) wysokości przychodu,

 

c) stawce podatku,

 

d) wysokości opłaconego podatku
– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

 

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:

 

a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

 

b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

 

c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

 

d) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

 

e) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z:
– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

 

brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

 

f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

 

 

Jeżeli w roku kalendarzowym 2017 lub po tym roku nastąpiła utrata dochodu
i/lub uzyskanie dochodu należy poinformować o tym pracownika przyjmującego wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dokumentując te fakty za pomocą: kserokopii świadectw pracy, kserokopii umów zleceń, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, kserokopii nowej umowy z informacją
o dochodzie NETTO za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło zatrudnienie.

 


 

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych:

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego wierzyciela (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
W przypadku złożenia wniosku bez w/w zaświadczenia, organ właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do przesłania zaświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela „z urzędu” występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.


W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:
·zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny,
·zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika:
·składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
·kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.

Organ właściwy wierzyciela, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela alimentacyjnego przekazuje do biura informacji gospodarczej informacje o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości w ich regulowaniu za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Informacje te trafią do szerokiego grona odbiorców m.in. w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym czy telekomunikacyjnym. Wpis ten znacznie utrudni lub uniemożliwi dłużnikowi alimentacyjnego np. uzyskać kredyt bankowy, kartę kredytową czy zawrzeć umowę telekomunikacyjną.
 
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.