Świadczenie Dobry Start

 INFORMACJE O ŚWIADCZENIU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 


 

INFORMACJE O ŚWIADCZENIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start’’,

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

 

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE "300+"?

 

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

 

Świadczenie ,,Dobry start’’ przysługuje na dziecko uczące się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkole artystycznej, w której jest realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

 

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Świadczenie nie przysługuje także, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

 

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

 

Wniosek można składać już od 1 lipca w wersji elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [empatia.mrpips.gov.pl] oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym - za pośrednictwem Wydziału Obsługi Klienta Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94 w Tarnowie Podgórnym, Budynek C oraz w Filii Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne w Przeźmierowie, Pasaż, ul. Rynkowa 75C.

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

WAŻNE!

 

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

 

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.