Aktualności

Informacja o świadczeniu "Dobry Start" (300+)

 

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Wniosek o świadczenie dobry start  można składać online od 1 lipca 2020r. przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia 2020r. także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym (ul. Poznańska 94, bud. C), w filii Urzędu Gminy w Przeźmierowie oraz za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020r.

 

Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są  przyjmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

 

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

 

Wsparcie z programu „Dobry start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych, nie przysługuje jednak na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program „Dobry start” nie obejmuje również studentów.

Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w kwocie 300 zł, a w przypadku , gdy zgodnie z orzeczeniem sądu, dziecko jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia „Dobry start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.