Aktualności

Zawieszenie działań projektu "Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące"

 

Pragniemy poinformować, iż działania w ramach projektu pt.:

 

Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące”

 

zostają zawieszone z uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego.

 

 

Wobec ryzyka masowych zachorowań na odmiany wirusa SARS-CoV-2, Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zalecił szczególną ostrożność
oraz racjonalność w podejmowanych działaniach projektowych. Gmina Tarnowo Podgórne jako Beneficjent projektu została zobowiązana do dostosowania się do zaleć wydawanych przed odpowiednie służby oraz podjęcie w związku z wydanymi zaleceniami działań zaradczych
do specyfiki projektu.

 

 

Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności, kierując się przede wszystkim dobrem oraz bezpieczeństwem Uczestników projektu a także personelu projektowego, przy jednoczesnym względzie racjonalności wydawania środków publicznych – Gmina Tarnowo Podgórne, podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu działań projektowych.

 

 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z koniecznością tymczasowego zawieszenia działań oraz przesunięciem terminów części wsparcia dla Uczestników projektu,
Gmina Tarnowo Podgórne dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założenia projektu
w odpowiednim terminie.

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne,
Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe